top of page

 

  Sumos choras

 

 Visais laikais bažnyčios chore buvo daug puikių choristų. Vieni iš jų žinomi, kiti mažiau. Chorų veikla neatskiriamai susijusi su mieste dirbusiais vargonininkais. Jurbarko mieste dirbo vargonininkai: Vincas Nacevičius, K Petrauskas, Stasys Šimkus,  Antanas ir Jonas Pociai, Jonas Bukšnys, Eduardas Liorencas, Steponas Tamulis, Steponas Lenkša, Bronius Girdžius, Vytautas Aleksa, Antanas Juška, Aloyzas Pauliukas, Juozas Aleksa, Mečislovas Barzda, Rasa Rekašiūtė, Aurelija Varanauskaitė, Rita Dovydaitė. Šiuo metu parapijos chore gieda 15 choristų. Chorui vadovauja Rosita Česnulevičiūtė. Repeticijos dažniausiai  vyksta sekmadieniais 11 val. parapijos salėje. Norintys prisijungti labai laukiami.

 

  Vaikų-šeimų choras

 

 Jaunimo choras pradėjo kurtis 1998 m. Pradžioje keletas jaunų žmonių su gitara giedodavo giesmes šv. Mišiose. Vėliau jaunimo skaičius vis augo, buvo giedama vis daugiau giesmių. Choro nariams kasmet buvo organizuojamos vasaros stovyklos, kelionės bei įvairūs renginiai. 

 Šiandien choras išaugo į vaikų ir šeimų chorą. Jam vadovauja Irma Savickaitė. Choras gieda sekmadieniais 10 val. šv. Mišiose. Mielai laukiami yra vaikai, jaunimas bei suaugusieji, šeimos, kurie norėtų kartu šlovinti Dievą giesme ir instrumentais.

 

  Ministrantai

 Mūsų bažnyčioje patarnauja nuo 1 iki 3 jaunuolių. Jei kas norėtų prisijungti, kviečiame kreiptis į parapijos kleboną.

 

  Caritas

 

 "Kaip mums būti žmonėmis, kurie palaikomi bendrystės Dieve gyvenimo, imasi atsakomybės ir sykiu su kitais stengiasi padaryti žemę tinkamesne gyventi vieta?" (Br. Roger)

 Jurbarko Caritas įkurtas 1989 m. Caritas nariai siekia tiesa ir meile kurti tikrųjų vertybių siekiančią visuomenę, gaivinti krikščioniškus žmonių tarpusavio santykius, ugdyti žmonių solidarumą, gailestingumą nelaimingiesiems ir klystantiems. Parapijos Caritas (P. Cvirkos g. 10) dirba antradieniais 9.00-14.00 val. Caritas dalina labdarą, lanko senelius, remia daugiavaikes šeimas. Kasmet per Šv. Kalėdas vaikus aplanko Kalėdų Senelis, įteikia jiems žaislų, saldumynų. Per Kalėdas ir Velykas ruošiamas šventinis stalas, prie kurio susirenka nemažas būrys vaikų, sunkiai besiverčiančių šeimų.

 Caritas darbuotojai taip pat meldžiasi už mirusiuosius, Rožinio ir Kryžiaus kelio apmąstymu. Maldų intencijas už mirusius galima užsiprašyti Caritas būstinėje. Pirmininkė Alma Busch, tel. 8 685 01287.

 

  Jurbarko dekanato šeimos centras

 

 "Labai svarbu, kad šeimą lydėtų tikėjimas Dievu, kuris išpildo ir atbaigia santuoką".

 Šeimos centras įkurtas 1995 m. (Valančiaus g. 3). Šeimos centrui vadovauja Irena Danupienė, tel. 8 614 73371.

Besiruošiantiems santuokos sakramentui: ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki numatytos vestuvių datos, būtina registruotis savo parapijoje. Sužadėtiniai tuokiasi savo parapijoje, t.y. ten, kur gyvena vienas sužadėtinių. Lietuvoje bažnytinę santuoką leidžiama sudaryti asmenims, sulaukusiems 18 m. amžiaus.

 

  Jurbarko dekanato jaunimo centras

 

 "...kai svajoju vienas, tai ir lieka svajone, kai svajoju kartu su kitais, tai tampa tikrove..." (D.H. Camara).

 Jurbarko dekanato jaunimo centras įsikūrė 1998 m. pabaigoje. Dabar jaunimo centre lankosi apie 12 jaunuolių. Pirmoji vadovė buvo Irma Savickaitė, vėliau ją pakeitė Rita Marcelionytė, Rūta Aleksaitė, Antanas Griunius, Milda Globytė, Rasa Greičiūtė, Gabrielė Jagminaitė, Monika Kudžmaitė. Šiuo metu darbą su jaunimu ir vaikais koordinuoja Irma Savickaitė.

 Dauguma  jaunimo Centro narių gieda vaikų-šeimų chore. Drauge leidžia laisvalaikį, mokosi groti gitara, piešti, vaidinti, žaisti, keliauti...

 Darbo laikas: sekmadieniais 9-15 val. Tel. pasiteiravimui: 8 611 47028.

 

  Šiluvos draugija (Šiluvos Švenčiausios Mergelės Marijos draugija)

 

 2009 rugpjūčio 13 d. įsteigta Jurbarko parapijos Šiluvos Švenčiausios Mergelės Marijos draugija. Ši draugija vienija katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. Praktikuojantys katalikai kviečiami jungtis į draugiją.

 Draugijos nariai renkasi paskutinį mėnesio trečiadienį 17 val. Jurbarke veiklą koordinuoja Rasa Greičiūtė,

tel. 8 698 45917.

 

  Marijos legionas

 

 Nariai renkasi antradieniais 17 val. Veiklą Jurbarke koordinuoja Nijolė Lukoševičienė. Tel. 868398078

 

  Rožinio draugija

 

 Grupelės nariai individualiai kasdien, jiems patogiu metu, meldžiasi vieną Rožinio paslaptį parapijos intencijomis. Norinčius prisijungti prie grupės prašome kreiptis į parapijos kleboną.

 

  Motinos maldoje

 

 Mamų grupė renkasi kas antrą ketvirtadienį po vakarinių Šv. Mišių. Susitikimų tikslas: melstis už savo ir parapijos vaikus, šeimas, kitomis intencijomis, pasidalinti sunkumais. Veiklą koordinuoja Irena Danupienė, tel. 8 614 73371.

 

  Šventosios šeimos bendruomenė (ŠŠB)

 

 Bendruomenė renkasi sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių, pasidalinti kasdienine patirtimi skaitant Šv. raštą, gyvenant pagal Kristaus mokymą. Grupė tarnauja organizuodama ALFA ir BETA kursus rudenį bei pavasarį, Atsivertimo dienas, parapijos rekolekcijas, Rožinio paveikslų parodas, prieš Šv. Kūčias aplankydami ligonius ligoninėje bei kt. Veiklos Jurbarke koordinatorius Gediminas Buitkus, tel. 8 685 40537.

 

  Krikščioniškos kelionės grupė

 

 Tai krikščioniško tikėjimo studijos su malda.  Grupė renkasi trečiadieniais po vakarinių Šv. Mišių, 18.30 val.  Daugiau informacijos tel. 8 698 45917

bottom of page