top of page

 

 Kas yra sakramentai?

 Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimieji ženklai Dievo malonei gauti.

"Sakramentas yra ženklas, kuris primena, kas įvyko anksčiau, - Kristaus kančią; nurodo, kas per Kristaus kančią atsiranda mumyse, - malonę; pranašauja, tai yra iš anksto skelbia būsimąjį išaukštinimą" (Šv. Tomas)

 Kviečiame šiuose puslapiuose plačiau susipažinti su kiekvienu sakramentu (ir sakramentalija) - kaip dera pasirengti, kaip tai daroma mūsų parapijoje, kaip jį švenčiame ir t.t.

   Sakramentai ir kiti patarnavimai

  

 Mūsų parapijoje teikiami šeši sakramentai iš septynių:

 Tikintieji gali kreiptis ir kitų patarnavimų:

 

   Istorija 

 Sakramentų pradžia - Bažnyčios pradžia. Apaštalai įvesdami sakramentinę praktiką rėmėsi žodiniu apreiškimu ir įsitikinimu, jog tai atitinka Jėzaus valią ir praktiką. Sakramentai yra tartum iš Jėzaus Kristaus kūno "išėjusi jėga", skirta gydyti visą žmogų, jo kūną ir sielą. Apaštalas Paulius pabrėžė, kad sakramentai nėra magija ar prietarai, panašūs į pagonių apeigas, tai gilios bendrystės su Prisikėlusius Kristumi pradžia. Jie remiasi tikėjimu, žodžiais, apeigomis. Laikui bėgant Bažnyčia išskyrė septynis ypatingus būdus - sakramentus, per kuriuos Dievas ateina į mūsų tarpą ir teikia malones. 

 Tai yra Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija (Švč. Sakramentas), AtgailaLigonių patepimas, Šventimai (Kunigystė), Santuoka. Šie ženklai kviečia mus naujai išgyventi Dievo atpirkimo darbus. Bažnyčia moko, kad Naujosios Sandoros sakramentai būtini tikinčiųjų išganymui.

 

   Sakramentų esmė:

  • kiekvienas sakramentas atliekamas Jėzaus Kristaus vardu;

  • visi Bažnyčios  teikiami sakramentai yra Šventosios Dvasios veikimas ir tuo pat metu žmogui dovana ir kvietimas;

  • Sakramentai yra žmogaus gyvenimo gelmėje ir vykdo Jėzaus misiją - atskleisti pasauliui tikrąjį Dievo veidą.

   Sakramentų tikslas:

  • Dievą pagarbinti;

  • žmogų pašventinti;

  • Bažnyčiai - mistiniam Kristaus Kūnui ugdyti;

  • žmones mokyti.

 Priimdamas sakramentus krikščionis turi žinoti, kad sakramentas yra veiksmingas ne dėl teikiančiojo ar gaunančio žmogaus teisumo, bet Dievo galybe. Kai sakramentai švenčiami pagal Bažnyčios mokymą, juose ir per juos veikia Dievas. Nesvarbu, koks būtų teikiančio sakramentus asmens šventumas, labai svarbu žinoti, kad sakramentų vaisiai priklauso nuo to, kiek vertai yra pasirengęs sakramentų gavėjas.

 Platesnį bendrą Bažnyčios sakramentų pristatymą rasite Katalikų Bažnyčios katekizme.

bottom of page